Group 4
Group 2
privacy-verklaring

PRIVACY VERKLARING

Weekend Creative Agency verwerkt de persoonsgegevens van haar medewerkers en opdrachtgevers (en hun medewerkers), leveranciers en andere bij de werkzaamheden van het bureau betrokken personen met respect voor hun privacy. Bij de uitvoering van al haar werkzaamheden en andere werkgerelateerde evenementen handelt Weekend Creative Agency in overeenstemming met de wettelijke regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Weekend Creative Agency verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en hun medewerkers, leveranciers en derden, voor zover deze gegevens nodig zijn voor het vastleggen en uitvoeren van overeenkomsten en/of projecten, waaronder facturering, administratie en archivering, voor relatiebeheer en voor het verstrekken van informatie over trends, ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten met betrekking tot Weekend Creative Agency en het werkveld waarin zij actief is.

Voor specifieke belanghebbenden, waaronder personen in dienst van het bureau en professionele modellen, verwerkt Weekend Creative Agency aanvullende persoonsgegevens met betrekking tot aspecten als geboorte, nationaliteit, geslacht en uiterlijk (bijvoorbeeld voor headshots).

Weekend Creative Agency verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Het merendeel van de gegevens wordt verwerkt voor de uitvoering van overeenkomsten, vanwege een gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voor het verstrekken van informatie met betrekking tot Weekend Creative Agency is de verwerking in het algemeen onderworpen aan vooraf verkregen toestemming, dan wel op basis van de relatie met de opdrachtgever.

Beveiliging en betrokkenheid van derden Weekend Creative Agency verwerkt persoonsgegevens in gedrukte en/of elektronische vorm en zorgt ervoor dat de gegevens zowel technisch als organisatorisch goed beveiligd zijn. Weekend Creative Agency deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is en tenzij zij de diensten van dergelijke derden heeft ingeschakeld. In dat geval zal Weekend Creative Agency deze derden verplichten de gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de verstrekte instructies en de overeengekomen beveiligingsnormen.

In het geval van gegevens die worden verwerkt door een derde partij die buiten de EU of EER is gevestigd, zal Weekend Creative Agency uitsluitend gebruikmaken van gegevensverwerkers die zijn gevestigd in landen die naar het oordeel van de Europese Commissie passende bescherming hebben, of als alternatief de bepalingen voor modelcontracten die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn Bij beƫindiging van een project of relatie met een opdrachtgever of na ontvangst van een portfolio/CV zal Weekend Creative Agency de persoonsgegevens gedurende 1 jaar bewaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of indien de wet anders voorschrijft.

Rechten van belanghebbenden U heeft als belanghebbende recht op inzage in de persoonsgegevens die Weekend Creative Agency van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewijzigd of verwijderd en om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming die u hebt gegeven, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Indien van toepassing, wordt dit recht om toestemming in te trekken in het algemeen uitgesloten met betrekking tot uw foto of portret als dergelijke items op contractuele basis worden gebruikt, bijv. op basis van een door u ondertekend Quitclaim-formulier en/of Model Release.

Op uw verzoek verstrekt Weekend Creative Agency een kopie in een gangbaar elektronisch formaat van de persoonsgegevens die Weekend Creative Agency van u verwerkt. Alle verzoeken met betrekking tot het bovenstaande moeten worden gericht aan: privacy@weekend.tk

Als u van mening bent dat Weekend Creative Agency niet handelt in overeenstemming met de AVG, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies De website van Weekend Creative Agency verzamelt uitsluitend anonieme statistische en functionele gegevens met betrekking tot paginabezoeken. Deze privacyverklaring is goedgekeurd op 31 januari 2022.